Krishantering för företag

När problem uppstår i ett företag är det lätt att det blir kaotiskt och förvirrat. Krisen kan bero på dålig likviditet, dåligt genomtänkt affärskoncept eller för litet startkapital för att genomföra förändringar.

Än värre blir det om företaget hotas av en konkurs. En kris i ert företag behöver dock inte betyda det värsta och genom att tidigt ta tag i sviktande resultat går det att stötta och vända en nedåtgående trend hos många bolag.

Vi på AiTree Consulting hjälper företag att hantera kriser på bästa möjligt sätt.

Stärk ditt företags förmåga att hantera kriser

Företag som har förberett sig och som har satt upp en krishanteringsplan har bättre förutsättningar att hantera kriser än företag som inte har förberett sig för eventuella krissituationer. En enkel krisplan beskriver vilka åtgärder som behövs och i vilken ordning de ska ske. Många företag upplever någon gång en företagskris och det är hur ni förbereder och hanterar kriser som avgör ert företags framtid. Vi på AiTree Consulting har gedigna kunskaper om krishantering och kan erbjuda åtgärder som kan hjälpa dig och ditt företag att komma starkare ut ur krisen.

En kris är givetvis något som bör undvikas men en kris kan även leda till värdefulla insikter. Många företag rapporterar faktiskt ökade intäkter och tillväxt som ett resultat av hur de hanterade en krissituation. Det är bättre att handla och agera under en kris istället för att passivt vänta på att den ska försvinna och ebba ut av sig själv. Att snabbt få en överblick över likviditetsrisk och problem med att inte kunna uppfylla betalningsplikter i tid är nödvändigt för att kunna säkerställa din kontroll över företaget.

Viktiga steg i krishantering är att ta beslut som bygger på välgrundad information om vad som orsakat krisen och skapa en handlingsplan som tar företaget ut ur krisen. Realistiska prognoser som bygger på fakta kan hjälpa ert företag att minimera den ekonomiska skadan. Genom att ha en kontinuerlig uppsikt över verksamhetens likviditet kan ni minimera riskerna för likviditetsproblem och skapa förutsättningar som hjälper ert företag att fortsätta upprätthålla verksamheten under den närmaste framtiden. Vi erbjuder bland annat tjänster som kapitalanskaffning som ibland kan vara den enda lösningen för att undvika en konkurs.

Hjälp vid konkurs

Om en kris är allvarlig och omfattande är det vanligt att du inte har alla fakta och en bra överblick över vad som hänt och hur krisen utvecklas. Vi på AiTree Consulting kan ge dig de verktyg som behövs för att kunna minimera effekterna av krisen och förhindra att situationen förvärras. Vi har kompetensen att kunna hjälpa dig om ert företag riskerar att gå i konkurs. Ju tidigare ni kontaktar oss desto mindre är risken att en konkurs blir verklighet för ert företag.

Är krisen så allvarlig att det inte finns likvida medel att betala skulder, och det bedöms att företaget inte har möjlighet att betala inom en överskådlig framtid, kan företaget försättas i konkurs. Det rör sig således om mer än ett tillfälligt likviditetsproblem. Ett aktiebolags aktieägare och styrelse kan bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder trots regeln om frihet från personligt betalningsansvar. Vad gäller konkurs för aktiebolag så innebär ett personligt ansvar att styrelsemedlemmar har ett personligt betalningsansvar exempelvis vid misstänkt kapitalbrist och avsaknad av utmätningsbara tillgångar. AiTree Consulting erbjuder hjälp med väl avvägda insatser.

Besök oss

Adress

Hagbergsgatan 15
415 71 Göteborg

Kontakt

Telefon

+46 (0) 733 80 08 44